superfine

Cách phát âm:  US ['su:pərf-] UK ['su:pəfaɪn] ['sju:-]
  • adj.Cực nhẹ; Rất tốt; Chất lượng rất cao; Phí bảo hiểm
  • WebCụ thể; Siêu mịn; Quá tốt
adj.
1.
vô cùng Mỹ hạt hoặc kết cấu
2.
chất lượng cao nhất hoặc lớp
3.
quá tinh chế theo cách