superfast

Để định nghĩa của superfast, vui lòng truy cập ở đây.