subspaces

Để định nghĩa của subspaces, vui lòng truy cập ở đây.