stonishes

Để định nghĩa của stonishes, vui lòng truy cập ở đây.