stonished

Để định nghĩa của stonished, vui lòng truy cập ở đây.