stenokies

Để định nghĩa của stenokies, vui lòng truy cập ở đây.