springings

Để định nghĩa của springings, vui lòng truy cập ở đây.