spoliations

Để định nghĩa của spoliations, vui lòng truy cập ở đây.