spl

Để định nghĩa của spl, vui lòng truy cập ở đây.

  • Sắp xếp lại các chữ tiếng Anh: spl
  • Thêm một ký tự không tạo mới từ Anh.
  • Từ tiếng Anh có spl, với hơn 7 lá thư : Không có kết quả
  • Danh sách tất cả các từ tiếng Anh  Từ tiếng Anh bắt đầu với spl, Từ tiếng Anh có chứa spl hoặc Từ tiếng Anh kết thúc với spl
  • Với theo thứ tự, Từ tiếng Anh được hình thành bởi bất kỳ phần nào của spls  p

  • Dựa trên spl, tất cả các từ tiếng Anh, được hình thành bằng cách thay đổi một ký tự
  • Tạo mới từ tiếng Anh với các cặp thư cùng một:  sp  pl
  • Tìm thấy từ bắt đầu với spl bằng thư tiếp theo

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của spl là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của spl bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của spl bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của spl. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như spl. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho spl cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của spl. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của spl: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa spl. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh spl trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của spl, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì spl thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng spl, từ tiếng Anh có chứa spl, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng spl.