spirituel

Để định nghĩa của spirituel, vui lòng truy cập ở đây.