spindl

Để định nghĩa của spindl, vui lòng truy cập ở đây.