spillover

Để định nghĩa của spillover, vui lòng truy cập ở đây.