spermatid

Cách phát âm:  US ['spɜːmətɪd] UK ['spɜːmətɪd]
  • n.Tế bào tinh trùng "Di chuyển"
  • WebTế bào tinh trùng; Tinh trùng đầu; Tế bào tinh trùng
n.
1.
một tế bào, với ba người khác, tạo thành từ một spermatocyte và phát triển thành một spermatozoon