speciates

Để định nghĩa của speciates, vui lòng truy cập ở đây.