spanie

Để định nghĩa của spanie, vui lòng truy cập ở đây.