sorptions

Để định nghĩa của sorptions, vui lòng truy cập ở đây.