sopors

  • n.Bên ngoài "bác sĩ" trance
  • WebBệnh ngủ; ngủ; ngủ
n.
1.
một giấc ngủ rất sâu hoặc của bất tỉnh