somatotype

Cách phát âm:  US ['soʊmətəˌtaɪp] UK ['səʊmətətaɪp]
  • n.Kích thước; Y tế
  • WebTư thế; Mẫu vật lý; Hình dạng phân loại