solons

  • n.Solon; Sage nhà lập pháp hợp lý; Các thành viên Hoa Kỳ
  • WebSolon; Soren; Sauron
n.
1.
một thành viên của cơ quan pháp luật-làm
2.
người khôn ngoan, đặc biệt là một lập pháp có kinh nghiệm và khôn ngoan hoặc chính trị gia