solemnify

Để định nghĩa của solemnify, vui lòng truy cập ở đây.