slownesses

Để định nghĩa của slownesses, vui lòng truy cập ở đây.