sirocc

Để định nghĩa của sirocc, vui lòng truy cập ở đây.