singw

Để định nghĩa của singw, vui lòng truy cập ở đây.