sharpi

Để định nghĩa của sharpi, vui lòng truy cập ở đây.