shamma

Để định nghĩa của shamma, vui lòng truy cập ở đây.