semitonal

Để định nghĩa của semitonal, vui lòng truy cập ở đây.