semipr

Để định nghĩa của semipr, vui lòng truy cập ở đây.