seignorial

Để định nghĩa của seignorial, vui lòng truy cập ở đây.