seignorages

Để định nghĩa của seignorages, vui lòng truy cập ở đây.