seigniory

  • n.Sức mạnh; Seigniory; Lãnh thổ; (Thời Trung cổ ý) Hội đồng thành phố
  • WebGrand có chủ quyền
n.
1.
bất động sản của một seignior
2.
Xếp hạng hoặc thẩm quyền của một seignior
3.
Chúa được coi là một nhóm, đặc biệt là người Anh Chúa trong hệ thống phong kiến