sedimentations

Để định nghĩa của sedimentations, vui lòng truy cập ở đây.