sederunts

  • n.Buổi họp; Hội nghị; Đảng; Hội nghị chuyên đề
  • v.Bên ngoài hộp (và những người khác),
  • WebPhát âm chơi
n.
1.
một công thức được sử dụng để giới thiệu danh sách những người có mặt tại một ngồi một cơ thể như một hội đồng các giáo hội hoặc một tòa án, hoặc danh sách riêng của mình