scowdered

Để định nghĩa của scowdered, vui lòng truy cập ở đây.