scorpaenid

Để định nghĩa của scorpaenid, vui lòng truy cập ở đây.