sciolis

Để định nghĩa của sciolis, vui lòng truy cập ở đây.