scintillometers

Để định nghĩa của scintillometers, vui lòng truy cập ở đây.