scattergood

Để định nghĩa của scattergood, vui lòng truy cập ở đây.