scarphing

Để định nghĩa của scarphing, vui lòng truy cập ở đây.