scanne

Để định nghĩa của scanne, vui lòng truy cập ở đây.