satirises

Để định nghĩa của satirises, vui lòng truy cập ở đây.