sanitizations

Để định nghĩa của sanitizations, vui lòng truy cập ở đây.