sangfroids

Để định nghĩa của sangfroids, vui lòng truy cập ở đây.