ridgelines

Để định nghĩa của ridgelines, vui lòng truy cập ở đây.