rhapsodes

Để định nghĩa của rhapsodes, vui lòng truy cập ở đây.