revisa

Để định nghĩa của revisa, vui lòng truy cập ở đây.