revanches

Để định nghĩa của revanches, vui lòng truy cập ở đây.