retrousse

Để định nghĩa của retrousse, vui lòng truy cập ở đây.