retrogradations

Để định nghĩa của retrogradations, vui lòng truy cập ở đây.