retinoids

Cách phát âm:  US [rɪtɪ'nɔɪdz] UK [rɪtɪ'nɔɪdz]
  • WebRetinoic acid; Acid retinoic trong lớp; Loại retinol-loại chất
n.
1.
một vitamin A - liên quan đến hợp chất khuyến khích sao chép DNA.