retinenes

Để định nghĩa của retinenes, vui lòng truy cập ở đây.